VZPOSTAVLJENO POGODBENO SODELOVANJE MED ZAVODOM VID IN DONATORJEM / NAROČNIKOM NAŠIH STORITEV ALI NAKUP NAŠIH PROIZVODOV POMENI IZRAZ NJEGOVE ODLOČITVE, DA BO SKLADNO S SVOJIMI MORALNIMI, ETIČNIMI, POSLOVNIMI IN OSEBNOSTNIMI KVALITETAMI PRIPOMOGEL K NJENI IZVEDBI IN PLAČILU. TEMELJ POGODBE JE ETIČNOST IN MORALNOST DELOVANJA OBEH POGODBENIH STRANK IZHAJAJOČIH IZ TEMELJEV IN NAMENOV DELOVANJA ZAVODA VID NA PODROČJU NJEGOVIH SOCIALNIH IN HUMANITARNIH DEJAVNOSTI.
                                                                                                            (Uvod iz donatorske pogodbe: Temelj sklenitve pogodbenega odnosa)

V zavodu VID smo oblikovali listo pravic donatorjev, za katere menimo, da izhajajo iz potrebe po  korektnem, soodgovornem, etičnem in moralnem delovanju in katere so temelj za sodelovanje na področju pomoči potrebim.Donatorji in naše stranke imajo pravico:


1.    Vedeti, kakšen pravni status ima organizacija.


2.    Pravico do sodelovanja v projektih pomoči, skladno s pravili organizacije.


3.    Vedeti, kakšen je program delovanja organizacije in kateri ciljni skupini pomoči potrebnih je 

       delovanje  organizacije namenjeno.


4.    Za svojo donacijo prejeti primerno zahvalo, potrdilo oziroma priznanje.


5.    Pravico pričakovati, da bodo vsi stiki s posamezniki, ki predstavljajo organizacijo,

       profesionalni in korektni.


6.    Pravico do anonimnosti pri doniranju, v kolikor tako želi.


7.    Vedeti za zakonske in pravne temelje delovanja organizacije.


8.    Vedeti, na kakšen način organizacija zbira denarna sredstva za svoje poslanstvo.


9.    Pravico predlagati nove projekte zbiranja sredstev in v njih aktivno sodelovati.


10.  Pravico, da po svoji presoji daruje tudi drugim organizacijam in da v tej svoji pravici ni omejen.


11.  Pravico do ugodnejše obravnave in popustov pri naročilu storitev, ki jih organizacija nudi strankam.Donatorji in naše stranke pa imajo eno samo obveznost:


      S p o š t o v a t i    p o g o d b o  i n   d o g o v o r e   s a j  s  t e m   o m o g o č i j o,  d a  b o d o  o t r o c i 

     p o m o č   r e s n i č n o   d o b i l i.